Hoofdstuk 13 - Rook van bosbranden en luchtvervuiling
 
 
In de vorige hoofdstukken zagen we reeds dat de lucht in de dampkring allerlei verontreinigingen bevat. Woestijnen zijn een bron van stof- en zanddeeltjes in de atmosfeer (hoofdstuk 11) en vulkanen leveren as (hoofdstuk 12). In dit hoofdstuk komen verdere verontreinigings bronnen aan bod. De belangrijkste daarvan zijn de bos- en natuurbranden die in lange, hete en droge zomers herhaaldelijk in het nieuws zijn. Daarnaast raakt de lucht bij bepaalde weersituaties verontreinigd door menselijke activiteiten, zoals industrie en verkeer. 
 
Vuurdriehoek
 
Bos- en natuurbranden doen zich voor als aan drie vereisten is voldaan, de zogeheten vuurdriehoek (figuur a). Dezelfde voorwaarden gelden overigens ook voor andere branden. Allereerst moet er voldoende brandstof zijn. Daarnaast is er zuurstof nodig. Tenslotte moet de temperatuur hoog genoeg zijn om ontbranding te doen plaatsvinden. Het weer speelt bij het vervullen van elk van deze voorwaarden een belangrijke rol.
Een bos bevat natuurlijk altijd voldoende hout, maar dat moet wel droog genoeg zijn om te kunnen branden.
 
Foto-1
 
Foto-2
 
Foto-3
 
1: De vuurdriehoek met de belangrijke ingedienten voor brand
2: Concentraties van stof- en roetdeeltjes kleiner dan een honderdste millimeter in de atmosfeer, 23 maart 2003. Oranje duidt op hoge
    concentraties, blauw op lage.  Beeld 6 is het bijbehorende satellietbeeld. Bron: Universiteit van Keulen.
3: Bosbranden in Portugal en Spanje, waargenomen door de Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) van de Amerikaanse
    satelliet Terra in de ochtend  van 4 augustus 2003.
 
Droog hout, met hooguit een of twee gewichtsprocent water, ontbrandt bijna net zo makkelijk als benzine; nat hout met vijftien tot twintig procent vocht wil nauwelijks branden. Dat komt doordat hout ontvlamt bij 390 graden, een temperatuur die veel hoger ligt dan het kookpunt van water. Daardoor moet eerst alle water verdampt zijn, voor de ontbrandingstemperatuur kan worden bereikt. Vandaar dat tijdens een langdurige droogteperiode de kans op bosbranden in de loop van de tijd toeneemt. Hoe hoger de temperatuur en hoe lager de vochtigheid van de lucht, des te sneller vindt de uitdroging van het bos plaats. De fijne brandstoffen, zoals grassen, blad, naalden en kleine takjes drogen al in enkele uren, maar bij het grovere hout duurt dit dagen of zelfs weken. De kans op een bosbrand hangt daardoor mede af van het weer tot twee of meer weken terug. Ook bij het vervullen van de tweede voorwaarde, voldoende zuurstof, is het weer belangrijk. De lucht die de zuurstof bevat, wordt namelijk aangevoerd door de wind; hoe harder het waait, des te meer zuurstof komt er beschikbaar. De wind kan ook een rol spelen om aan de derde voorwaarde te voldoen: hij voert soms vonken of andere brandende materialen van een gewone brand, een barbecue of een kampvuur mee naar plaatsen waar een bosbrand kan ontstaan. Een bos kan door blikseminslag eveneens in brand raken;  in Noord-Amerika is dat de oorzaak van
veertig procent van alle bosbranden. 
 
Foto-4
 
Foto-5
 
Foto-6
 
4: Een stevige oostenwind doet de blauwgrijze rook van bosbranden in Californië, Verenigde Staten, uitwaaieren over de Stille Oceaan.
    De vuurhaarden zijn rood gemarkeerd.  Datum: 12 oktober 2004. Satelliet Terra. Bron: NASA/GSFC MODIS Land Rapid Response Team.  
5: Natuurbranden, aangestoken door blikseminslag en door pyromanen, bedreigen de buitenwijken van Sydney op 25 december 2001.
    De vuurhaarden zijn rood gemarkeerd. Satelliet Terra. Bron: NASA/GSFC MODIS Land Rapid Response Team.
6: Rook van een bosbrand in Portugal (rechtsboven in beeld) waaiert uit over de Atlantische Oceaan. De vuurhaarden zijn rood gemarkeerd.
    Tegelijkertijd bevindt zich boven de Atlantische Oceaan uit de kust van Marocco bruinachtig saharastof (zie hoofdstuk 11, Stofstormen). 
    Midden links in beeld is door de stofdeken heen Madeira  te zien; linksonder liggen de Canarische Eilanden. Datum: 13 september 2003.
    Satelliet Aqua. Bron: NASA/GSFC MODIS Land Rapid Response Team. 
 
Wind en weer
 
De wind is meer dan alleen leverancier van zuurstof. Hij helpt bij het drogen van de brandstof en speelt een belangrijke rol bij de uitbreiding van
het vuur. Zo voert hij de hete lucht van de plaats waar de brand woedt naar het gebied waarheen de brand zich gaat uitbreiden. Verder doet de
wind de vlammen naar voren overhellen, zodat ook de warmtestraling van de vlammen voorwerk kan verrichten voor een uitbreiding van de
brand. Dit stralingseffect wordt nog versterkt op berghellingen, waartegen een bosbrand dan ook razendsnel kan opkruipen. Tenslotte voert
de wind, zoals reeds genoemd, soms vonken en lichte, brandende materialen uit het brandende bos naar plaatsen waar nog geen brand is uitgebroken.
 
De wind beïnvloedt de intensiteit van de brand, bepaalt in welke richting het vuur zich uitbreidt en speelt ook een rol bij hoe snel dat zal gebeuren;
de snelheid waarmee een vuur zich uitbreidt, kan uiteenlopen van bijna nul tot ruim 6½ meter per seconde. Daardoor is het, ook al voor de veiligheid van de brandbestrijders, van het grootste belang de wind en de veranderingen daarin precies te kennen en te voorspellen. Daarbij moet met allerlei meteorologische factoren rekening worden gehouden. Zo werken veranderingen in het grootschalige luchtdrukpatroon door in veranderingen in de wind. Bij frontpassages kan de wind bovendien aanwakkeren, vlageriger worden en vrij plotseling van richting veranderen. Ook buien gaan vaak vergezeld van een vlagerige, sterk veranderlijke wind, zelfs op plaatsen waar geen regen valt.
 
Daarnaast doen bosbranden zich geregeld voor in gebieden met lokale winden. Zo treden ze veelal op in de buurt van de kust; dat was in de
extreem droge en hete zomer van 2003 bijvoorbeeld het geval in Zuid Frankrijk, Portugal (beelden 1 en 4) en Australië (beeld 3; zie ook beeld 1
bij hoofdstuk 16). Bij het invallen van de zeewind verandert de wind plotseling van richting. Berggebieden kennen hun eigen windcirculaties,
zoals de föhn, een soms dagenlang stevig doorstaande warme en droge wind achter grote bergketens. Verder waaien hellingwinden overdag
langs de door de zon verhitte berghellingen omhoog en kunnen zo bosbranden eveneens een flinke impuls geven.
 
Tevens is de temperatuuropbouw van de atmosfeer van belang. In een stabiele atmosfeer zijn de branden minder hevig dan in een onstabiele.
Dat komt doordat in een stabiele atmosfeer stijgende luchtbewegingen worden tegengewerkt. Daardoor neemt het luchtaanzuigend, ventilerend vermogen van het vuur af. Vaak verandert het temperatuurprofiel van de atmosfeer in de loop van de ochtend van stabiel naar onstabiel. Op dat moment trekt de wind aan en neemt de relatieve vochtigheid af. Bovendien loopt de temperatuur naarmate de dag voortschrijdt, verder op,
zodat het vuur overdag aanwakkert. In de avond en nacht vindt een overgang van onstabiel naar stabiel plaats, waarbij de wind weer afneemt en
het vuur minder kansen krijgt. Doordat in de loop van de nacht ook de temperatuur daalt en de vochtigheid toeneemt, is de kans om een vuur
onder controle te krijgen in de vroege ochtend het grootst. De bosbranden tonen dus niet alleen een jaarlijkse gang, met de meeste branden in het zomerseizoen, maar ook een dagelijkse gang.Om het vuur te doven moet ten minste een van de elementen van de vuurdriehoek onschadelijk worden gemaakt: de brandstof moet opraken, de zuurstoftoevoer stagneert of de temperatuur zakt onder de ontbrandingstemperatuur, bijvoorbeeld door bluswater.
 
Foto-7
 
Foto-8
 
Foto-9
 
7: Verontreinigde lucht boven Groot-Brittannië, Ierland en het aansluitende zeegebied. Door de grauwsluier heen blijft het landoppervlak redelijk
    goed zichtbaar.  De rode punten in het oosten van Ierland bij Dublin, in het westen bij Galaway in Wales, ongeveer 60 km ten zuidwesten van
    Liverpool, markeren vuren, waarvan de  rook zich bij de reeds aanwezige luchtverontreinigingen voegt. De verontreinigde lucht wordt als het
    ware de wervel ingezogen van de depressie voor de westpunt  van Bretagne. Een kaartje met gemeten concentraties van de
    luchtverontreiniging  is gegeven als figuur b. Datum: 23 maart 2003.  Satelliet Aqua. Bron: NASA/GSFC MODIS Land Rapid Response Team.
8: Een grauwsluier van verontreinigde lucht bedekt China, waar 's winters steeds meer kolen en hout worden verstookt. Een stevige wind blaast
    de verontreinigingen ook  naar zee en brengt tevens het  water van de Gele Zee in beroering. Opwellend sediment geeft het zeewater
    lichtbruine en turkooise tinten (zie ook hoofdstuk 17,  Kleurrijk oceaanwater). Het sediment, deels afkomstig uit de Jangtsekiang, kleurt het
    kustwater  soms zo bruin dat het nauwelijks nog te onderscheiden is van het vasteland. Achter Korea en Japan zijn wervelpatronen zichtbaar
    (zie hoofdstuk 9, Bewolkingspatronen achter bergachtige eilanden). Datum: 15 februari 2004. Satelliet: Seastar.
    Bron: NASA/GSFC SeaWiFS Project. 
9: Ten zuiden van de Alpen ligt in Noord-Italië de Povlakte. Deze is berucht om de perioden van luchtverontreiniging die daar geregeld optreden. 
    De verontreinigde lucht  ligt als een grijs waas over het gebied. Datum: 9 februari 2005. Satelliet Aqua. Bron: NASA/GSFC MODIS Land Rapid
    Response Team.
 
Eigen regime
 
De samenhang tussen weer en bosbranden is ingewikkeld doordat niet alleen het weer invloed heeft op de bosbranden, maar de bosbranden op hun beurt ook het kleinschalige weer mede bepalen. Dat maakt de branden extra grillig en hindert de bestrijding. Dit grillige gedrag resulteert soms in onverwacht snelle uitbreiding van de brand. Verder kan de brand zich van het aardoppervlak verplaatsen naar de boomkruinen, waar het vuur zich zeer snel kan voortplanten. Er zijn bij deze zogeheten kruinbranden vlamlengtes waargenomen van vijftig meter, terwijl het vuur zich met een snelheid van 3½ meter per seconde voorwaarts verplaatste. Tegen zoveel geweld zijn de brandgangen in de bossen niet opgewassen.
De kruinbranden verbruiken veel meer brandstof dan de oppervlaktebranden, zijn veel heter en brengen de verbrandingsproducten hoger in de atmosfeer. In het brandende gebied treden verder soms 'vuurhoosjes' op, te vergelijken met de stof- en zandhoosjes die vaak te zien zijn boven heet en droog zand. Deze vuurhoosjes kunnen honderden meters hoog zijn en brandend materiaal ver omhoog voeren, dat vervolgens op grote afstand neerkomt en nieuwe branden veroorzaakt. Het deels afgebrande bos toont soms de sporen van andere opgetreden luchtcirculaties. Zo komen er lijnvormige patronen voor met afwisselend verbrande en niet verbrande delen bos, die grote gelijkenis vertonen met het patroon van wolkenstraten (zie hoofdstuk 6).
 
Branden schering en inslag
 
Bos- en natuurbranden zijn een 'normaal' natuurverschijnsel; ook zonder menselijk ingrijpen doen ze zich voor. Dit laat natuurlijk onverlet dat sommige bosbranden met opzet kunnen zijn aangestoken. De branden schonen het bos op en maken ruimte voor nieuwe bomen of struikgewas.
Er zijn zelfs dennensoorten die zich voortplanten met behulp van bosbranden: de hitte maakt de zaden vrij en het nieuwe zaaigoed heeft alle licht
en ruimte om zich te ontwikkelen. Bij natuurlijke branden gaat jaarlijks minstens een miljoen vierkante kilometer bos verloren. Veel branden laat
men gewoon uitwoeden; er is geen geld om elke brand ver van de bewoonde wereld te bestrijden. Zo bedraagt het areaal aan bos in
Noord-Amerika en op het Euraziatische continent boven de 48e breedtegraad naar schatting 14,3 miljoen vierkante kilometer; het is daarmee
veel te groot om onafgebroken brandvrij te houden. In Canada woeden gemiddeld negenduizend bosbranden per jaar; het is ondoenlijk die
allemaal te bestrijden. Naast de natuurlijke branden zijn er ook nog de aangestoken branden. Sinds mensenheugenis worden ze gebruikt om bouwland op te schonen en er voedingstoffen aan toe te voegen. Verder dienen ze om bossen te verwijderen voor ander gebruik dan natuur of bosbouw. Ook worden branden wel ingezet bij het beheer van de bossen, bijvoorbeeld om verjonging mogelijk te maken of om 'brandstof' te verwijderen en zo oncontroleerbare bosbranden in de toekomst te voorkomen. De schattingen over de hoeveelheid bos- en grasland die door de mens wordt afgebrand, lopen uiteen van 3,4 tot 8,2 miljoen vierkante kilometer per jaar.
 
Luchtverontreiniging
 
Niet alleen bosbranden brengen verontreinigende stoffen in de atmosfeer. Ook door activiteit van de industrie en door het verkeer raakt de
atmosfeer verontreinigd, vooral tijdens langdurige perioden met zonnig en rustig weer. Deze hangen vaak samen met krachtige, standvastige hogedrukgebieden. De luchtdrukverschillen zijn in de buurt van hogedrukcentra gewoonlijk klein; daardoor staat er weinig wind en krijgt het weer
zijn rustige karakter. Het ontbreken van bewolking is een gevolg van het optreden van dalende luchtbewegingen in het gebied waar de hogedruk
zone haar invloed doet gelden. Dalende lucht warmt op en droogt daardoor uit, zodat eventueel aanwezige bewolking op den duur verdwijnt. Schaduwzijde van het zonnige weer is een toenemende kans op luchtverontreiniging; deze treedt op in de onderste honderden meters van de atmosfeer, de zogeheten atmosferische grenslaag. De dalende bewegingen in het hogedrukgebied warmen uitsluitend de lucht boven de grenslaag op; in een grenslaag kan zich vooral 's winters of boven de oceanen dan ook wél bewolking of mist handhaven. Net boven de grenslaag is het een paar graden warmer dan erin; men spreekt in zo'n geval van een inversie aan de bovenkant van de grenslaag. Een inversie gaat stijgende luchtbewegingen tegen en verhindert daarmee tevens de uitwisseling tussen de lucht in de grenslaag en die erboven; ze vormt al het ware een
deksel op de grenslaag. Verontreinigingen die zich in de grenslaag bevinden, kunnen daaruit niet naar boven toe ontsnappen, zodat de concentraties ongewenste stoffen hoog blijven. De zwakke wind kan de verontreinigingen niet snel afvoeren, waardoor verdere ophoping van verontreinigingen plaatsvindt. Dit proces gaat door tot de weersomstandigheden veranderen. Sommige gebieden zijn extra gevoelig voor zich ophopende luchtverontreiniging, zoals vlaktes met veel industrie die zijn ingesloten door gebergten. De Povlakte is een bekend voorbeeld (beeld 5).
 
De meeste luchtverontreiniging is afkomstig van menselijke bedrijvigheid in de grenslaag. Vooral de grote steden, met hun concentraties aan
industrie en hun verstikkende verkeersstromen, vormen een bron van verontreinigingen. Vaak gaat het om stoffen die gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Veelal zijn het gassen die stank verspreiden, irritaties teweeg brengen aan huid en slijmvliezen of zelfs kankerverwekkend zijn.
Naast gassen worden ook stof- en roetdeeltjes de dampkring ingebracht. Vooral dieselmotoren staan in dit opzicht in een kwade reuk.
 
Onder het mooi-weerscenario kunnen verontreinigingen geruime tijd gevangen blijven in de grenslaag. Daarbinnen verplaatsen ze zich wel, vaak
over grote afstanden, zodat ook het niet-stedelijk gebied met luchtverontreiniging te kampen krijgt. De gasvormige verontreinigingen zijn meestal kleurloos en met het blote oog niet te zien; ze zijn evenmin waarneembaar op satellietbeelden. Voor de stof- en roetdeeltjes ligt dit anders. Ook al zijn ze heel klein en beperkt men zich bij de metingen tot deeltjes kleiner dan een honderdste millimeter, ze zijn toch zichtbaar doordat ze heiigheid veroorzaken en het zicht doen afnemen. Vanuit een satelliet is de met deeltjes vervuilde lucht waarneembaar (beeld 6).
 
Bron:  Kees Floor -  Het weer op satellietbeelden
 
 
 
    Categorieën: Weer op satellietbeelden  I  Weer A tot Z
 
 
Web Design